Czy lokaty realnie przynoszą zyski?

Posted by in Finanse

Pytanie to dość często gości w myślach osób decydujących się na oszczędzanie z pomocą lokat bankowych. Niewielka wartość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku lokaty może dawać do myślenia, szczególnie w sytuacji ciągłych spadków stóp procentowych. Jak zatem jest w rzeczywistości, i czym jest rentowność lokat bankowych?Lokaty bankowe przynoszą określony zysk kapitałowy. W wielu przypadkach, kiedy to klient decyduje się na założenie tradycyjnej lokaty bankowej o oprocentowaniu stałym, zysk ten można w prosty sposób obliczyć jeszcze przed podpisaniem umowy bankowej. Jednak w świetle zwiększającej się świadomości klientów banków coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, czy zysk z lokaty bankowej jest realny, czy tylko iluzoryczny. Odpowiedź na pytanie wymaga natomiast zapoznania się z pojęciem rentowności lokat bankowych.

Rentowność lokat bankowych, czyli realna wartość zysku lub straty, uzależniona jest od kilku czynników. Najważniejszy z nich stanowi oprocentowanie lokat, które w największym stopniu wpływa na wartość zysku kapitałowego z lokaty. Im przyjmuje ono większą wartość, tym większy będzie przyszły zysk. Warto jednak zwrócić uwagę, że porównanie lokat bankowych na podstawie oprocentowania nie zawsze daje realny obraz. Najlepsza lokata nie musi posiadać najwyższej wartości oprocentowania, ponieważ zysk uzależniony jest również od warunków zewnętrznych, czyli rynkowych, oraz częstotliwości kapitalizacji odsetek.

Wpływ warunków zewnętrznych na zysk z lokaty

Kształtujące się realia rynkowe w różny sposób wpływają na obraz rentowności lokat bankowych, jednak każdy z nich jest uzależniony od wartości inflacji. Wyraża ona wartość spadku wartości pieniądza, czyli zmniejszającą się moc nabywczą pieniądza. W ostatnich latach jej wartość waha się w granicach kilku procent. Zatem lokata bankowa przynosząca realny zysk powinna posiadać oprocentowanie lokat przynajmniej nieco wyższe niż wartość inflacji. W przeciwnym wypadku zysk kapitałowy niesiony przez lokatę nie zapewni zysku realnego, a klient banku, po wygaśnięciu umowy będzie mógł za swoje oszczędności kupić mniej towarów niż rozpoczynając inwestycję.

Inflacja posiada jednak również drugie oblicze. Wpływa na zmiany stóp procentowych oferowanych przez banki. W zależności od sposobu kształtowania się gospodarki państwa, wzrost lub spadek inflacji pociąga za sobą analogiczny proces dla stóp procentowych. Zatem w sprzyjających okolicznościach wzrostu stóp procentowych realny zysk z lokaty bankowej o zmiennym oprocentowaniu będzie wyższy niż dla lokat o stałych stopach procentowych.

Zysk kapitałowy a realny

Poza inflacją, jeszcze jeden czynnik wpływa na zmniejszenie wartości zysku realnego w stosunku do zysku kapitałowego. Jest to konieczność opłacenia podatku od dochodów kapitałowych. Podatek Belki pociąga za sobą konieczność opłacenia 19 % od wartości odsetek, zatem realnie otrzymywana suma staje się szybko znacznie niższa od zakładanej.

Zasygnalizowana tu wiedza warta jest wykonania dokładniejszej analizy. Dzięki zdobytym informacjom wybór najlepszych produktów finansowych może okazać się łatwiejszy i bardziej trafny.