Dane gromadzone przez biura informacji gospodarczej

Posted by in Gospodarka

Biura informacji gospodarczej powołano do przetwarzania danych zawierających informacje pozwalające zidentyfikować konsumenta lub podmiot gospodarczy, a ponadto fakt terminowego regulowania zobowiązań, bądź posiadania zadłużenia. Ponadto znajdziemy tam także informację o posłużeniu się fałszywym lub cudzym dokumentem.

Informacja gospodarcza jest wykorzystywana w celu weryfikacji wiarygodności konsumentów i przedsiębiorców, pozwalając na unikanie takich, którzy nie regulują w terminie swoich zobowiązań. Fakt utrudnienia korzystania z wielu usług na podstawie wpisu do rejestru dłużników wpływa często na uregulowanie zadłużenia. Jest to działanie prewencyjne negatywnej informacji gospodarczej.

Do pojawienia się informacji w biurze o zadłużeniu wystarcza, w przypadku osób fizycznych 200 zł lub 500 zł, jeżeli dotyczy ono podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Negatywna informacja gospodarcza jest sygnałem ostrzegającym potencjalnych partnerów przed kontaktami z takim podmiotem. W przypadku konsumentów fakt umieszczenia takiej informacji skutkuje niemożnością otrzymania kredytu lub otrzymania go na znacznie gorszych warunkach oraz brakiem możliwości zawarcia umowy z operatorami sieci komórkowej czy kablowej TV itp.

Dane zamieszczane w rejestrach biur przekazują uprawnione do tego instytucje i przedsiębiorcy. Może to zrobić przedsiębiorca w stosunku do innego przedsiębiorcy, z którym ma umowę, informacja gospodarcza jest przekazywana także przez banki, operatorów telefonii komórkowej, kablowych sieci TV, zakładów dostarczających gaz i energię elektryczną itp.

Te same podmioty mogą także uzyskiwać informacje dotyczące ich potencjalnych klientów lub partnerów w obrocie gospodarczym. Informacje o przedsiębiorcach nie wymagają posiadania upoważnienia do ich otrzymania, odmiennie uregulowano dostęp do informacji o konsumentach. Przedsiębiorca chcący zasięgnąć takowych musi zwrócić się do klienta o upoważnienie, które najczęściej jest integralną częścią zawieranej umowy.